Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2021. június 16-19.

Hittanostábor

Templomunkhoz tartozó is­ko­lák­ban hittanra járó gyer­me­kek számára szerveztek hitoktatóink nyári tá­bo­ro­zást. Imádkozzunk gyer­me­ke­inkért és hitoktatóikért, a tábor sikeréért!

 

2021. június 23-26.

Kamasztábor

12-20 év közötti fiataljaink táboroznak majd Ádám atya és segítői vezetésével. Imádkozzunk a fiatalokért és a szervezőkért!

 

2021. június 16.

Templomtakarítás

Márciustól folytatjuk az ön­kén­tes közösségi formában szervezett temp­lom­ta­ka­rí­tást. Szerdánként 9 órától szeretettel várunk min­den­kit, akinek lehetősége és el­szánt­sá­ga van, hogy kétkezi mun­ká­já­val hozzájáruljon temp­lo­munk tisztaságához, és biztonságához.

 

Nemrég történt:

 ÚJ! Úrnapja

 ÚJ! Családi kirándulás

Újra Együtt klub

Iskolások keresztelése

15 éves a Mária Rádió

Szent Margit ünnepe

Templombúcsú

Triduum

== 2020 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2019 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Szentségek

Életünk a Szentségekben

 

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

 >

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

 >

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

 >

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége".

 >

Az alábbiakban olvashatnak az egyes szentségek jelentéséről, és felvételük legfontosabb feltételeiről. A házasságkötéssel kapcsolatban külön lapon részletesebben is szólunk, ezt különösen is szeretettel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe!

 

Az Egyház hét Szentsége

 

1. Keresztség

 

A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

 

A Szent Margit templomban tartandó keresztelővel kapcsolatos tudnivalókról, kérjük, olvassák el az innen nyomtatható formában is letölthető tájékoztató lapot!

 

Gyermekük számára a ke­reszt­sé­get kérő szülők fi­gyel­mé­be ajánljuk, hogy a keresztelő egyez­te­té­sé­hez szükséges adatok összegyűjtését segítő adat­la­pot ké­szí­tet­tünk. Kérjük, hogy ennek kitöltésével je­lent­kez­ze­nek a plé­bá­niai irodán! Az adatlap letölthető ide kattintva.

 

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei hét éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Hét éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai/templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő lehetőleg tizenhatodik életévét betöltött, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett személy, de mindenképpen hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás történik.

 

 

2. Bérmálás

 

a.) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje a felnőtté vált keresztény lelkén. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.

b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

 

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

 

A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.

Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai/templomi hitoktatás után kerül sor.

Fiatalok és felnőttek legalább egy éves, csoportos felkészülés után, rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás keretében járulnak először szentáldozáshoz.

Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

Betegekhez, idős emberekhez – kérésre – szívesen elvisszük a mi Urunkat, hogy lakásukon, vagy a kórházban áldozhassanak meg. Súlyos beteg, idős, vagy nagy műtét előtt állókhoz mindig hívjunk papot, aki Jézus szentségi erejét adja a bajok-szenvedések viseléséhez.

 

 

4. Bűnbánat

 

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.

Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:

· Kérem a Szentlélek erejét és világosságát

· Megvizsgálom a lelkiismeretemet

· Megbánom a bűneimet

· Meggyónom a bűneimet

· Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

 

Szentgyónásra való felkészülés segítésére alkalmasak lehetnek az alábbi jelzetekről letölthető lelkitükrük – lelkiismeretvizsgálati útmutatók –, melyeket szeretettel ajánlunk híveink figyelmébe:

•   Lelkitükör iskolások számára

 

•   Lelkitükör egyetemisták, felnőttek számára, rendszeres (pl. havi) rekollekcióhoz

 

•   Lelkitükör felnőtteknek, és különösen az ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak) résztvevői számára

 

 

5. Betegek kenete

 

Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.

Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.

Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.

Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.

A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

 

 

6. Egyházi rend

 

Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.

Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.

A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás.

 

 

7. Házasság

 

A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.

A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Kérjük, olvassák el a házasságkötés feltételeiről és a szükséges előkészületről a részletes tudnivalókat külön lapunkon!

 

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Támogatás on-line

 

A fenti gombra kattintva bankkártyával vagy PayPal számláról ajánlhatunk fel egyszeri vagy rendszeres adományt templomunk fenn­tar­tá­sá­ra. Az egyház­fenn­tar­tás­ról részletesen itt ol­vas­hat.

 

 

 

 

Vándorbölcső

 

 

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Regnum Marianum

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Baba-Mama klub

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

  

Adója 2 x 1%-ának fel­hasz­ná­lásáról ren­del­kez­het! Kérjük, tá­mo­gassa cserkészcsapatunkat: a
Terézvárosi, Új­li­pót­vá­ro­si Gyermekekért és If­jú­ságért Alapít­ványt (adószám: 18182343-1-42) vagy a
Katolikus Karitászt (adósz.:19666275-1-43)
vagy a Kolping Gimnázium ala­pít­ványát, (adósz.:18187654-1-41) és a Magyar Katolikus Egyházat!

 

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

Parkolási információk

Templomunkba autóval ér­ke­ző hívek figyelmébe ajánl­juk az alábbi képre kattintva letölthető in­for­má­ci­ó­kat a par­ko­lá­si le­he­tő­sé­gek­ről.

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthető do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

  

  

  

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: